02166452378
02166452379
02166456374
دفتر مرکزی:
02128421893
02191035132

درباره ما

بسمه تعالی
تاریخ : .....................
شماره : ....................
قرارداد پشتیبانی فارم و نگهداری اسیک و ریگ
طرفین قرداد پشتیبانی فارم :
این قرارداد بین آقا/خانم و یا شرکت . ..................................... به
آدرس............................................................................................................................ شماره تماس: ……....................…………… تلفن همراه
……………………………. و آدرس ایمیل : ……………....................................................…. که مجری و پیمانکار نامیده
می شود و آقا/خانم و یا شرکت ................................... به آدرس ….........................................................................……………………………………
شماره تماس…......................……………. تلفن همراه: ……………….. و آدرس ایمیل :
……………………......................................……………… که کارفرما نامیده می شود، منعقد می گردد.
موضوع قرارداد :
پشتیبانی فارم و نگهداری تعداد..........عدد دستگاه .........................از
مدل ........................ با توان خروجی ............................ می
باشدکه شامل نصب و راه اندازی سخت افزاری سیستم های ....................... ،
نصب و راه اندازی نرم افزار مربوطه ، ساخت اکانت برای استخراج رمز ارز
.................... ، نگهداری از دستگاه های ........................ و
پشتیبانی از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری شامل تعمیر رفع عیب، کابل کشی تهیه
و نصب و راه اندازی تجهیزات مربوط به یکپارچه سازی تجهیزات سخت افزاری میباشد .
اجرای تمامی موضوعات اعلام شده در قرار داد
در...........................................................................
.............................................................................
...صورت می پذیرد .
مدت قرارداد :
مدت قرار داد از تاریخ .....................................تا
......................................... به مدت
............................. دارای اعتبار و لازم الاجرا است .
تبصره: در صورت تمدید قرار داد برای توبت بعدی قرار داد جدید توسط پیمانکار
تنظیم و تسلیم کارفرما می گردد .
تعرفه قرار داد :
مبلغ قرارداد جهت نگهداری هر عدد ......................بصورت مبلغ
................................... که شامل هزینه های مربوط به برق صنعتی ،
اینترنت مصرفی و فضای اختصاص یافته به ................... و هزینه پشتیبانی
بصورت ...........................درصد از مقدار رمز ارز تولیدی توسط
........................................ ماهیانه از سوی کار فرما پرداخت میشود
. این هزینه نگهداری و پشتیبانی .................................. به منزله
رضایت کارفرما از خدمات ارائه شده ماه قبل است .
تعرفه قرارداد نگهداری ئ پشتیبانی خالص بوده و کسر مبلغ از سوی کار فرما ،
کسورات به عهده کارفرما می باشد .
تعهدات مجری نگهداری و پشتیبانی :
بند 1.مجری متعهد می شود در بازه های زمانی کمتر از یک روز به منظور سرویس و
نگهداری و رفع عیب تجهیزات استخراخ در محل نگهداری حاضر شده و به رفع مشکل ایجاد
شده بپردازد .
بند 2.مجری متعهد میشود برای امکان رفع مشکل تجهیزات استخراج از راه دور برای
تسریع در انجام کار دارد .
بند 3.مجری متهعد میشود کلیه دارایی های سخت افزاری و نرم افزاری و حتی پرسنلی
افراد نظیر آدرس استخر استخراج ، آدرس کیف پول الکترونیکی ، اطلاعات سخت افزاری
و نرم افزاری ، مکاتبات رمز های مربوط به استخر استخراج و سایر اطلاعات مربوط به
کارفرما و سیاست های کاری در حوزه ی رمز ارزها که در اختیار دارد چه در زمان مدت
قرداد و چه بعد از اتمام قرار داد محرمانه تلقی نموده و از افشای ان به دیگران
خودداری نماید .
بند 4.مجری تعیین می کند که چه هزینه هایی در ارتباط با نگهداری و پشتیبانی به
عهده او می باشد و چه هزینه هایی به عهده کارفرما .
بند 5.پیمانکار هیچ گونه تعهدی در ارتباط با خرابی سیستم ها به هر علتی ندارد .
بند 6.تعمیرات مورد نیاز حتی الامکان در محل نگهداری انجام می گیرد.
بند 7.در صورت عدم وجود قطعه یدکی مورد نیاز در بازار , مشاوره لازم توسط
پیمانکار جهت امکان سنجی و رفع ایراد ارائه می گردد اما پیمانکار هیچ گونه تعهدی
در قبال تهیه قطعه مورد نظر را ندارد مگر آنکه قطعه مورد نظر ؛ توسط پیمانکار در
اختیار کارفرما قرار داده شده باشد.
بند 8.پیمانکار متعهد میشود مقدار رمز ارز تولیدی توسط تجهیزات ماینر را آخر هر
ماه به کارفرما اعلام کند و مقدار تولید شده را بعد از کسورات ذکر شده در تعرفه
قرار داد به کیف پول الکترونیک که از طرف پیمانکار معرفی شده را واریز کند.
بند 9.پیمانکار با توجه به درخواست کارفرما می تواند رمز ارز تولیدی توسط
تجهیزات ماینر را در یک ماه به صورت نقدی به حساب کار فرما واریز کند.
بند 11 .پشتیبانی از نرم افزارهای مورد توافق در این قرارداد به عهده پیمانکار می
باشد.
بند 11 .حمل دستگاه معیوب به تعمیرگاه و بالعکس توسط پیمانکار انجام می پذیرد.
بند 12 .هزینه حمل دستگاه خارج از آدرس قید شده بعهده کارفرما می باشد .
بند 13 .پیمانکار متعهد می گردد پس از امضاء قرارداد و تحویل دستگاه ها اقدامات
لازم برای تسریع نصب و راه اندازی و اتصال به استخر تولید رمز ارز مورد نظر را
انجام دهد .
بند 14 .پیمانکار متعد می شود آموزش های لازم برای استفاده از کیف پول الکترونیکی
و چک کردن استخر رمز ارز مورد نظر را به کارفرما یا نماینده کارفرما بدهد.
بند 15 .پیمانکار مهندس .............. بعنوان نماینده تام الاختیار جهت
نظارت، رفع ایراد و هماهنگی های لازم به کارفرما معرفی می نماید.
تعهدات کارفرما :
بند 1.کارفرما متعهد می گردد به منظور تسریع در امور قرارداد نماینده یا
نمایندگانی را بصورت کتبی و با مشخص نمودن محدوده عملکرد آنان ونهایتا طی مدت
01 روز پس از امضاء قرارداد معرفی نماید.
بند 2.کارفرما متعهد می گردد که از هر گونه انجام فعالیت های غیر مرتبط که جزء
مسئولیت های پشتیبان می باشد پرهیز کند و در ادامه از افراد متفرقه جهت عیب یابی و
خدمات مربوطه استفاده ننماید.
بند 3.کارفرما متعهد می گردد نسبت به پرداخت کلیه فاکتور ها و هزینه های گزارش شده
از سمت مجری مطابق با بندهای قبل اقدام لازم را بعمل آورد.
بند 4.کارفرما تعهد می نماید پرداخت مبلغ ماهیانه مورد توافق را به صورت منظم و
بدون دیرکرد به پیمانکار پرداخت نماید.
بند 5.کارفرما متعهد میشود تمامی هزینه های مربوط به تعمیر و تعویض قطعات
تجهیزات ماینر را بپردازد.
فسخ قرارداد :
بند 1.هر یک از طرفین قرارداد می توانند در هر زمان بنا به ضرورت و با اعلام کتبی
مبنی بر دلیل فسخ قرارداد , طی مدت یک ماه نسبت به فسخ قرارداد و تسویه حساب
اقدام نمایند.
بند 2.درصورت فسخ قرارداد پیمانکار متعهد می باشد که تمامی تجهیزات ماینر تحویل
گرفته شده را به کارفرما یا نماینده قانونی کارفرما تحویل دهد.
بند 3.در صورت اعلام فسخ قرار داد از طرف کارفرما ، پیمانکار هیچ گونه تعهدی در
ارتباط با فروش تجهیزات ماینر ندارد .
بند 4.در صورت فسخ این قرارداد، کارفرما متعهد می گردد که تمامی هزینه های مندرج
در تعرف قرار داد را تا زمان فسخ را به پیمانکار پرداخت نماید.
بند 5.هرگاه اجرای تعهدات مندرج در این قرارداد به سبب بروز یکی از مصادیق قوه
قهره , نه تنها برای هر یک از طرفین بلکه برای هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر نیز
غیر ممکن شود طرفین می توانند با اعلام کتبی ؛ طی مدت پانزده روز به مدت قرارداد
افزوده یا آن را فسخ نمایند )در صورت فسخ قرارداد بعلت فورس ماژور , طرفین
قرارداد هیچ گونه ادعایی من جمله خسارت نخواهند داشت(.
بند 6.طرفین قرار داد می توانند در مواردی که سبب به تغییر شرایط قانونی ، تغییر
وضع اقتصادی و تغییر اوضاع و احوال جامعه شود اقدام به فسخ قرارداد نمایند.
سایر شرایط:
بند 1.کلیه کسورات قانونی مرتبط با قرارداد بعهده کارفرما می باشد.
بند 2.پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از آتش سوزی , زلزله , سیل
و حوادث غیر مترقبه ندارد
این قرارداد در 82 ماده و در دو نسخه واحدالمتن و اعتبار تنظیم ومبادله شد که هر
نسخه در حکم واحد بوده و مفاد آن برای طرفین لازم الاجراء والاتباع است.
امضا کارفرما امضا پیمانکار